Gebruik gebouw

Afval
Iedere huurder kan haar afval gescheiden afvoeren naar de restafvalcontainer, glascontainer of papiercontainer. Deze staan aan de achterzijde van het pand rechts van de roldeur.
Glas dient leeg van inhoud gedeponeerd te worden en karton dient zo klein mogelijk gemaakt te worden.
Lege cartridges kunnen gedeponeerd worden in de doos van stichting AAP, deze staat naast de goederenlift in de kelder tegenover de fietsenstalling, ook kunt u hier batterijen, gebruikte lampen en kleinmetaal kwijt
Oude computers, meubilair of ander groot afval zoals pallets moet door de huurder zelf worden afgevoerd door bijvoorbeeld de Sita ophaaldienst (tegen betaling) of naar het kringloopcentrum van de gemeente.
Bedrijfsrestaurant

Het bedrijfsrestaurant bevindt zich op de begane grond aan de voorzijde in de linkervleugel.

Deze ruimte is buiten de lunchtijden om te reserveren via het reserveringssysteem.

Bewegwijzering
Binnen het kantoorgebouw De Enk proberen we een zo uniform mogelijke uitstraling te creëren. Voor de bewegwijzering hanteren we één lay-out. Voor de naamsaanduiding op de voordeur van uw ruimte zijn er een aantal mogelijkheden. Voor informatie hierover kunt u bij servicedeenk@vci.nl terecht.
BHV

Wat is de BHV
BHV staat voor Bedrijfshulpverlening. In geval van een calamiteit, ongeval of onwel wording is het van groot belang adequaat te handelen. Hier ligt een taak voor de BHV-er.
Bij een calamiteit of ongeval moet onmiddellijk professionele hulp worden ingeroepen. Deze melding gaat door het bellen van het landelijke nummer 112 zodat de noodzakelijke hulpdiensten kunnen uitrukken. Dit zijn de Politie-, Brandweer- en Ambulance diensten.
De taak van de BHV-er is de tijd tussen de melding van de calamiteit en/of ongeval te overbruggen. Daarvoor kan hulp van de interne BHV-ers worden ingeroepen door gebruik te maken van het interne telefoonnummer 999. Dit is echter alleen mogelijk voor de bedrijven die zijn aangesloten op de telefooncentrale van De Enk. Het is voor bedrijven dus van belang te weten wat op hun verdieping de dichtstbijzijnde bedrijven met de BHV-ers zijn.

De verplichting van de BHV
Ieder bedrijf is verplicht de BHV op orde te hebben. Dit geldt ook voor alle bedrijven binnen het kantoorgebouw De Enk, ongeacht de grootte van de ruimte of het aantal medewerkers. Hoe daar gestalte aan gegeven moet worden is per bedrijf verschillend. Hiervoor bestaan diverse adviesinstanties of bedrijven. Wettelijk is de BHV in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling opgenomen. Daarnaast is ieder bedrijf verplicht een RIE (Risico-inventarisatie en -evaluatie) uit te voeren voor haar bedrijfstak. Hierin moet aangegeven worden hoe de BHV binnen haar bedrijf is geregeld. De grootte van het bedrijf (vanaf 25 medewerkers) is bepalend voor de RIE die door een gecertificeerde arbodeskundige moet worden uitgevoerd.

Verantwoordelijkheid voor de BHV
Een deel van de verantwoordelijkheid voor de BHV wordt gedragen door eigenaar van het pand aan de groep van afzonderlijke bedrijven. De eigenaar (beheerder) van het gebouw is COCON Vastgoed Management B.V. die over een gebruiksvergunning voor het gebouw beschikt. Hiermee hebben zij aan de voorwaarden voldaan. Een deel van de kosten voor materiaal wordt betaald uit de jaarlijkse bijdragen van â‚ €100,00 voor “maatwerk” huurderen â‚€ 50,00 voor een “unit” huurder.
De coördinatie van de BHV binnen De Enk is op dit moment in handen van OOSTZEE stedenbouw. Sinds oktober 2009 nemen zij dit belangen- en kosteloos voor haar rekening. Het streven is om dit stokje na twee jaar over te dragen aan een nieuwe enthousiaste groep.

Wat zijn de middelen ?
Er is een beknopt calamiteitenplan voor de huurders beschikbaar. Het is verstandig daar goed kennis van te nemen. In de gangen hangen plattegronden met daarop de vluchtroute.
Het gebouw is voorzien van een brandmeldinstallatie die is verbonden met de meldkamer van de brandweer. Als blusmiddel zijn er waterslangen. Verder is er een (droog) buizenstelsel dat alleen door de brandweer bediend kan worden. In de hal bij de receptie hangt ter ondersteuning bij reanimatie een AED met hulpset en een EHBO-koffer (model A). In de keuken van de kantine is een blusdeken voorhanden.
Veel bedrijven hebben inmiddels BHV-middelen aangeschaft. (AED, EHBO-koffer, brandblusser e.d.). 

Opleiding / training tot BHV-er
Afgelopen jaren zijn al vele BHV-ers opgeleid. Dit gebeurde op eigen locatie De Enk en was in handen van het opleidingsinstituut Schulten. Inmiddels heeft de eerste groep ook al een herhalingsopleiding gevolgd. Geadviseerd wordt om tenminste eenmaal per jaar de herhalingscursus te volgen. Daarnaast is het raadzaam om regelmatig het opleidingsboek erop na te slaan. De kosten voor de opleidingen zijn voor eigen rekening. 

Calamiteitenplan De Enk
Wat te doen bij een calamiteit staat beknopt weergegeven in dit boekje. De BHV-ers beschikken over een exemplaar. Ook u kunt er uiteraard een afdrukken. > download bijlage

Wie zijn de BHV-ers
Hieronder staan de foto’s met naam van alle opgeleide deelnemers.
download de telefoonlijst BHV (uitsluitend gebruiken bij calamiteiten en/of ongevallen)

Brandalarm
Wanneer het brandalarm afgaat dient u het pand te verlaten, volgt u hierbij de bewegwijzering voor de dichtsbijzijnde nooduitgang. Indien u zich tijdens het brandalarm in de lift bevindt gaat de lift automatisch naar de begane grond, waar de deuren zich openen.
De vluchtwegen dienen te allen tijde vrij van obstakels te zijn. Zet daarom geen spullen op gangen en andere algemene plekken.
Zorg er ook voor dat de brandwerende deuren niet onnodig open staan en zet de deuren niet vast.
Cameratoezicht
In het gebouw de Enk hangen bij de drie ingangen camera’s. Doel van deze camera’s is het registreren van onbevoegden die het gebouw in- en uitgaan. Alhoewel de techniek het toelaat, worden de beelden niet standaard ter beschikking gesteld aan huurders van De Enk of derden. In de praktijk zal het gebruik voor twee doelen zijn. De eerste is de toegang aan de achterzijde voor leveranciers, zodat de receptie de roldeur op verzoek kan openen. De tweede is het beschikbaar stellen van beelden wanneer er zich bijvoorbeeld een inbraak heeft voorgedaan.

Waar hangen de camera’s?
Het gaat om de hal van de hoofdingang. Daar hangt de camera boven de trappenhuis-toegangsdeuren en neemt de beelden op van binnenkomende en vertrekkende mensen bij de binnenste schuifdeur.
De zuidingang. Daar hangt de camera naast de lift gericht op de ingang. En tot slot hangt er een buitencamera boven de afvalperscontainer. Gericht op de toegang via de roldeur.

De camera’s nemen alleen de bewegende beelden op. De beelden worden enkele dagen bewaard op een centrale server. De beelden kunnen schriftelijk worden opgevraagd bij G72 met een toelichting waarom de beelden nodig zijn. Het doel moet het openbaar maken van de beelden rechtvaardigen. Er kan geen garantie worden gegeven en geen aansprakelijkheid worden aanvaard door zowel de eigenaar als beheerder over het ter beschikking stellen, de kwaliteit en de informatie van de beelden.

Bij de toegang van het gebouw zal de bezoeker worden geïnformeerd over de aanwezigheid van de camera’s. Het is aan de huurder om haar personeel in te lichten en zonodig afspraken hierover te maken. Voor meer informatie: College Bescherming Persoonsgegevens dossier: camera’s.

Diefstal en schade
Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het adequaat afsluiten van uw ruimtes en het gebouw. Cocon Vastgoed is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan uw bezittingen. Hiervoor dient u zelf een verzekering af te sluiten.
Facturatie
Facturatie geschiedt op maandelijkse basis. Vaste onderdelen zoals huur, servicekosten, internet, telefonie worden vooraf gefactureerd. Variabele kosten zoals gesprekskosten of waarborgsom voor een sleutel, achteraf. Na het versturen van de factuur wordt er in de regel aan het eind van de maand geïncasseerd. Standaard worden de facturen in PDF-format gestuurd naar het opgegeven e-mailadres. Afhankelijk van de dienst of het contract wordt er vanuit Alex Lawrie B.V. gefactureerd en geïncasseerd. De huurder is ervoor verantwoordelijk wijzigingen van bankgegevens schriftelijk door te geven aan Alex Lawrie B.V.
Fietsenstalling
De voor- en zij-ingang dienen vrij van fietsen te zijn. Aan de achterzijde van De Enk, in de kelder, bevindt zich een fietsenstalling. Deze kan van buitenaf worden geopend met uw toegangstag.
Handleidingen
Voor instructies m.b.t. telefonie, Internet en dergelijke, zie ‘Handleidingen’.
Huurmutaties
Wanneer een huurder haar huurcontract wil aanpassen, opzeggen, of intern zou willen verhuizen verzoeken wij u dit schriftelijk eventueel per aangetekend schrijven bij de eigenaar/ verhuurder kenbaar te maken. Ook als er interesse is voor interne verhuizing of uitbreiding in de toekomst.
Intercoms
Bij alle drie de ingangen hangen intercoms. Naast de intercom bij de hoofdingang bevindt zich een bedrijvenlijst waarbij een bezoeker buiten kantoortijden het nummer van de huurder kan vinden waar hij of zij op bezoek komt. Dit nummer staat doorgeschakeld naar een telefoonnummer waar de huurder voor kiest en met deze intercom dus bereikbaar is.
Vanaf de telefoon kan de (schuif)deur bediend worden door 00* in te toetsen.
Internet en netwerk
Internet
In het gebouw wordt een snelle internet voorziening geleverd waar alle huurders gebruik van kunnen maken. Op basis van een fair use policy delen de huurders deze verbinding. Specifieke technische instellingen staan in de handleidingen. Over het algemeen geldt dat iedere huurder zelf voor haar IT voorziening zorgt vanaf de aansluiting (draadloos of bekabeld) die wordt geboden. Dit houdt in dat de internet aansluiting werkzaam wordt opgeleverd en dat alle werkzaamheden daarna voor eigen rekening komen (denk hierbij bijvoorbeeld aan installeren printers, soft- en hardware wensen).
Wanneer een huurder haar eigen server wil plaatsen of een rechtstreekse internetverbinding wil inclusief publiek IP adres kan deze aanvraag via servicedeenk@vci.nl gedaan worden

VPN thuistoegang tot het netwerk
Voor mensen die vanaf huis willen werken bestaat eventueel en afhankelijk van uw situatie de mogelijkheid om een VPN toegangsaccount plus software te verkrijgen. Voor Microsoft, Mac of Linux gebruikers bestaat zo de mogelijkheid om veilig (via IPSec protocol) een verbinding vanaf het internet naar de servers en printers in het gebouw te verkrijgen. Mocht u hier gebruik van willen maken neem dan contact op met servicedeenk@vci.nl op over de mogelijkheden.

Leveranciers
De intercom bij de slagboom staat in verbinding met de receptie, leveranciers kunnen zich hier melden. Kleine pakketjes kunnen aan de receptie afgeleverd worden. Grote pakketten/pallets dienen via de achterzijde geleverd te worden.
Nieuwsbrief
Huurders worden op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief van De Enk. Het is dan ook van belang dat u de moeite neemt om deze te lezen, zo weet u wat er speelt en komt u niet voor onnodige verrassingen te staan. Mocht u informatie hebben die van belang is, laat het dan weten via servicedeenk@vci.nl

Gebruik gebouw vervolg

Oplevering
Wanneer een ruimte wordt betrokken of verlaten, wordt er samen met een medewerker van Cocon Vastgoed een opleverdocument gemaakt. Deze wordt door beide partijen ondertekend. Hierin staan de geconstateerde staat van de ruimte, de eventuele nog uit te voeren acties en bijbehorende kosten. In de regel wordt een ruimte leeg opgeleverd, met bestaande plafonds, lichtarmaturen, vloerbedekking en wandafwerking. Vooraf kunnen er speciale afspraken gemaakt zijn over de oplevering of een verbouwing.
Parkeren
Het kantoorgebouw beschikt over haar eigen parkeerplaats. Er kan geparkeerd worden in de daarvoor bestemde vakken. Het parkeerterrein is middels een slagboom afgesloten, deze is te bedienen met uw tag, afhankelijk van het afgenomen parkeerrecht (zie Sleutels/Tags). Afspraken over parkeerrechten kunnen via Cocon Vastgoed gemaakt worden.

Uw bezoekers kunnen zich bij de slagboom melden bij de receptioniste.

Postverzorging
Als huurder krijgt u een postvakje toegewezen.
Na ondertekening van een sleutelcontract krijgt u de sleutel overhandigd.

Het gebouw waarin u zich bevindt gebruikt als postadres:
Postbus 2 – 6800 AA Arnhem.

De firma Cycloon fietskoeriers verzorgt dagelijks de inkomende en uitgaande post. Zij halen dagelijks de post en sorteren deze over de postvakjes.

Uitgaande post kunt u  bij de receptie afgeven voorzien van uw verzendblad. De post dient voor 16.00 aangeleverd te worden.

Facturatie van verzonden post wordt verzorgd door Cycloon fietskoeriers.

Receptie
De receptiebalie op de begane grond wordt bemand op werkdagen tussen 8.30-17.00. Uw bezoekers/leveranciers dienen zich hier aan te melden. De receptie meldt deze vervolgens bij u aan, wijst de bezoekers/leveranciers op de aangewezen parkeerplaatsen en/of verwijst deze door. De receptie bedient de slagboom en houdt overzicht over de bezoekersparkeerplaatsen. De receptie is te bereiken via het interne nummer 222 of via 026-8454550
Reparaties
Kantooruimtes
Reparaties in kantoorruimtes, tenzij anders overeengekomen, zijn voor verantwoordelijkheid van de huurder. Uitzonderingen hierop zijn eventuele storingen/ reparaties aan gebouwinstallaties zoals cv e.d. en elektra/data-aansluitingen, mits niet veroorzaakt door eigen schuld. Het is huurder (of een door huurder aangewezen partij) niet toegestaan werkzaamheden aan de gebouwinstallaties uit te voeren. Vragen hieromtrent kunt u stellen aan servicedeenk@vci.nl

Ten behoeve van licht montagewerk etc. kan er eventueel gebruik gemaakt worden van de diensten van Cocon Vastgoed medewerkers/leveranciers. Hiervoor wordt een standaard uurtarief plus eventueel materiaalkosten berekend. Alle zaken die schroef- / nagelvast worden aangebracht in de ruimte zijn te allen tijde de verantwoordelijkheid van de huurder incl. het verwijderen hiervan c.q. het terugbrengen in de oude staat.

Algemene ruimtes
Reparaties in de algemene ruimtes zijn voor de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Eventuele storingen en defecten kunt u melden via servicedeenk@vci.nl

Roken
In het gehele gebouw geldt een rookverbod.
Roken is toegestaan aan de achterzijde van het pand. Aan de buitenzijde van de gesloten roldeur. Sigaretten en sigaren dienen gedeponeerd te worden in de aanwezige asbak.
Schoonmaak
De schoonmaak in kantoorgebouw De Enk wordt verzorgd door Antonio Gebouwenhygiëne.
De schoonmaak van uw ruimten vindt conform uw afspraak met het schoonmaakbedrijf plaats.
Algemene ruimtes worden dagelijks schoongemaakt conform een vast schoonmaakprogramma, de glasbewassing aan de buitenzijde van het gebouw wordt twee maal per jaar uitgevoerd. Zie ook Afval.
Sleutels / Tags
De sleutel voor uw kantoor, eventuele andere sleutels zoals postvaksleutel, kunt u tijdens kantooruren afhalen/inleveren op het bezoekadres van Cocon Vastgoed (vestiging Arnhem). Per sleutel betaalt u € 50,- borg, bij verlies betaalt u € 100,. Bij aanvang van het gehuurde ontvangt u 3 sleutels op basis van de borgsom. Indien u eventueel meerdere sleutels wenst te ontvangen, kunt u deze voor € 25,- per stuk aanschaffen. Bij verlies of diefstal doet u er verstandig aan hiervan aangifte te doen bij de politie en een kopie van de aangifte af te geven bij Cocon Vastgoed. De sleutel blijft eigendom van de verhuurder en dient bij beëindiging van de huurovereenkomst ingeleverd te worden.
Met uw sleutel(s) heeft u toegang tot uw kantoorruimte. Om toegang tot het gebouw te verkrijgen kunt u gebruik maken van de tag, deze verschaft u onder meer toegang tot de hoofdingang, de roldeur aan de achterzijde, de ingang aan de zuidzijde van het gebouw alsmede de slagboom van het parkeerterrein (afhankelijk van het afgenomen parkeerrecht). De waarborg van een tag bedraagt € 10,-
Storingen / Calamiteiten
Onze service-desk is te bereiken tijdens kantooruren (8.30 – 17.00) via het algemene nummer 020-6261696 of via het emailadres servicedeenk@vci.nl
Voor calamiteiten buiten kantooruren belt u naar 020-6261696.
Telefonie
Voor uw wensen met betrekking tot telefonie kunt u contact opnemen met de servicedesk: mail naar servicedeenk@vci.nl

Download de prijslijst van de door ons aangeboden toestellen.

Toegang gebouw
Tussen reguliere tijden 8.30-17.00 is het gebouw via de hoofdingang toegankelijk.
Met uw tag heeft u te allen tijde toegang tot het gebouw (zie ook Sleutels/Tags). Door de tag langs het zwarte “oog” van de keyprocessor te halen opent zich de deur.
Bezoek kan zich melden aan de receptie. Voor het ontvangen van bezoek voor- en na kantoortijden, zie Intercoms.
Vergaderruimtes
Vergaderruimtes
Binnen het gebouw bevinden zich verscheidene vergaderruimtes. Deze kunt u als huurder gratis reserveren via het online reserveringsysteem.

Grote bijeenkomsten
Voor grote bijeenkomsten kunt u het bedrijfsrestaurant huren. Het bedrijfsrestaurant is op werkdagen tussen 11.00 uur en 14.30 uur in gebruik voor de lunch. Tijdens deze uren is de ruimte niet beschikbaar voor bijeenkomsten. Het bedrijfsrestaurant kunt u eveneens online reserveren.

Foto’s van de zalen kunt u hier bekijken.

Verhuizingen
Voor verhuizingen kunt u, of het verhuisbedrijf, afhankelijk van de vleugel waar uw ruimte zich bevindt, gebruik maken van de achteringang en/of de zij-ingang aan de zuidzijde van het gebouw. Hier kunt u gebruik maken van de liften. Het is niet toegestaan om de hoofdingang te gebruiken. Wij raden u aan om een afspraak met uw verhuisbedrijf te maken zodat zij ter plekke de situatie kunnen bekijken.
Geef tijdig uw verhuisdatum door aan servicedeenk@vci.nl, zodat wij de huurders via onze nieuwsbrief kunnen informeren.
Verwarming
De verwarming in het gebouw wordt centraal geregeld. Naregeling is mogelijk met behulp van de in de ruimte aanwezige kastjes.

De verwarming schakelt automatisch om 9:00 uur naar 21°C en om 18:00 uur naar 19°C

Zodra u op kantoor bent drukt u het “in/uit huis” icoontje (rechtsonder het paneeltje) in. Werkt u na 18:00 uur door drukt u het “in/uit huis” icoontje in zodat de ruimte 21°C blijft. Aan het einde van uw werkdag drukt u het “in/uit huis” icoontje weer in i.v.m. energiebesparing.

Door het “temperatuur hoger/lager” icoontje in te drukken kunt u de temperatuur 3°C hoger of lager instellen.

Verzekeringen
De huurder is verantwoordelijk voor haar eigen inboedelverzekering (brand en diefstal) en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

MIST U INFORMATIE?

Laat het ons even weten dan zetten we het op de lijst, wel zo makkelijk voor alle gebruikers.